Internetowy Atlas Polski

Zespół Systemów Informacji Geograficznej i Kartografii
IGiPZ PAN

Środowisko

Geologia

 • Utwory powierzchniowe 

 

Rzeźba

 • Hipsometria 

 

Roślinność

 • Potencjalna roślinność naturalna

 

Klimat

Temperatura

 • Średnia roczna 
  Styczeń  Kwiecień  Lipiec  Pażdziernik 
 • Amplituda roczna

Usłonecznienie

 • Rzeczywiste, rok 
  Styczeń  Kwiecień  Lipiec  Pażdziernik 
 • Względne, rok 

Wiatr

 • Prędkość, rok 
  Styczeń  Kwiecień  Lipiec  Pażdziernik 

Opady

 • Suma roczna 
  V-X  XI-IV 

Częstość wybranych zjawisk pogodowych

 • Burze  Cisze  Opady  Opady długotrwałe  Mgła  Pokrywa śnieżna 

Typy pogody

 • Ciepła, pochmurna, z opadem 
  Ciepła, słoneczna, bez opadu 
  Mroźna, pochmurna, z opadem 
  Mroźna, słoneczna, bez opadu 
  Przymrozkowa, pochmurna, z opadem 
  Przymrozkowa, słoneczna, bez opadu 

 

Społeczeństwo

Ludność

 • ogółem, 2007  w podziale na gminy nowe
 • Dynamika, 1989-2007  2002-2007  w podziale na gminy nowe

Struktura wieku

 • Ludność, 2002; w grupach wiekowych:
  0-17  18-29  30-49  50-64  powyżej 64 lat 
  0-15  16-59  powyżej 59 lat 
 • Obciążenie demograficzne, 2002 

Struktura płci

 • ogółem, 2002 
 • ogółem 1970  1978  1980  2002  w podziale na gminy nowe
 • w grupach wiekowych, 2002: 0-17 18-49 50-64 pow. 65 lat

Ruch naturalny

 • Małżeństwa i rozwody, 2002 
 • Małżeństwa, 2002 
 • Rozwody, 2002 
 • Urodzenia i zgony, 2002 

Migracje

 • Saldo migracji wewnętrznych, 2002 
 • Saldo migracji zagranicznych, 2002 
 • Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych, 2002 
 • Emigracja zagraniczna, 2002 
 • Imigracja zagraniczna, 2002 

Zdrowie

 • Łóżka szpitalne, 2002

Wykształcenie

 • Podstawowe, 2002 
 • Średnie, 2002 
 • Wyższe, 2002 
 • Uczniowie szkół ponadpodstawowych, 2002 
 • Liczba lat nauki, 1970  1978  1988  2002  w podziale na gminy nowe

Kultura

 • Biblioteki, 2002

Urbanizacja

 • Ludność miejska, 2002

Rynek pracy

->w dziale: gospodarka

 

 

 

 

Nazwy geograficzne

 • Dawne niemieckie nazwy miejscowości na ziemiach zachodnich i północnych  nowe

Gospodarka

Przedsiębiorstwa

 • Zarejestrowane, 2000  2002 
 • w podziale na: osoby fizyczne, 2000  2002  osoby prawne, 2000  2002 

Usługi

 • Apteki, 2002 

Rynek pracy

 • Pracujący, 2002; ogółem  ; w przemyśle  w rolnictwie  w usługach nierynkowych  w usługach rynkowych 
 • Bezrobocie, 2000  2002 
 • Wynagrodzenia, 2002 
 • Utrzymujący się z rolnictwa, 2007  Utrzymujący się z niezarobkowego źródła, 2007  w podziale na gminy nowe

Budownictwo

 • Mieszkania oddane do użytku 1995  2002 

Gospodarka komunalna i infrastruktura

 • Dochody gmin, 2002
 • Dochody powiatów, 2002
 • Wydatki na gospodarkę wodną, 1998 , 2002
 • Drogi powiatowe i gminne, 2002 
 • Sieć gazowa, 1998  2002 
 • Kanalizacja, 1998  2002 
 • Wodociągi, 1998  2002 

Rolnictwo

 • Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 2002 
 • Gospodarstwa indywidualne, 2002  
 • Gospodarstwa sektora publicznego, 2002 
 • Grunty dzierżawione, 2002 
 • Średnia wielkość gospodarstw indywidualnych, 2002 
 • Gospodarstwa o powierzchni 1-5 ha, 2002 
 • Gospodarstwa o powierzchni powyżej 15 ha, 2002 

 

 • Kierownicy gospodarstw z ponadpodstawowym wykształceniem rolniczym. Rolnictwo indywidualne, 2002 
 • Kierownicy gospodarstw bez wykształcenia rolniczego. Rolnictwo indywidualne, 2002 
 • Użytkownicy gospodarstw indywidualnych w wieku 65 lat i więcej, 2002 
 • Ugory i odłogi, 2002 
 • Łąki, 2002 
 • Pastwiska, 2002 
 • Sady, 2002 
 • Zboża, 2002. Rolnictwo ogółem  Rolnictwo indywidualne 
 • Pszenica, rolnictwo indywidualne, 2002 
 • Ziemniaki. Rolnictwo indywidualne, 2002 
 • Buraki cukrowe. Rolnictwo indywidualne, 2002 
 • Warzywa polowe. Rolnictwo indywidualne, 2002 
 • Zwierzęta gospodarskie. Rolnictwo indywidualne, 2002 
 • Bydło rogate. Rolnictwo indywidualne, 2002 
 • Trzoda chlewna. Rolnictwo indywidualne 2002 
 • Gospodarstwa domowe o dochodach z emerytury i renty przekraczających 50% ogółu dochodów, 2002 
 • Gospodarstwa rolne produkujące wyłącznie na potrzeby własne, 2002 
 • Gospodarstwa rolne produkujące wyłącznie na rynek, 2002 
 • Gospodarstwa indywidualne o wartości sprzedanej produkcji powyżej 50 tys. zł, 2002 
 • Obszary problemowe rolnictwa, 2002 

 

Opracowano na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

Zobacz również:

 • Mapa przeglądowa Polski i skorowidz nazw 

 

 

 

Autorzy

 

Redakcja merytoryczna

Andrzej Gawryszewski (Społeczeństwo, Gospodarka z wyjątkiem Rolnictwa)

Krzysztof Błażejczyk, Teresa Kozłowska-Szczęsna (Klimat)

Roman Kulikowski (Rolnictwo)

Jan Matuszkiewicz (Roślinność potencjalna)

Andrzej Wilamowski (Geologia)

 

Redakcja kartograficzna

Andrzej Czerny, Janusz Księżak, Anna Leonowicz, Wojciech Pomianowski, Wojciech Rzadkowski

 

Digitalizacja

Pracownia Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej

Internetowy Atlas Polski
© Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

 

redakcja stron WWW: Wojciech Pomianowski

Oprogramowanie: GIS AVISO , Serwer Map AIMS © Wojciech Pomianowski

 

Aby zachować stały odnośnik do tej strony użyj: http://maps.igipz.pan.pl/atlas